سئو ارزان

نمونه کار لینک‌سازی «۲۰ پیمنت»

آدرس وبسایت
20payment.com
نوع پروژه
لینک‌سازی
پکیج استفاده شده
انبوه ایرانی 200 عددی
تاریخ رتبه کلمات
۷ بهمن ۱۳۹۸

نمونه کار لینکسازی 20 پیمنت

کلمات استفاده شده در لینک سازی:

 1. پرداخت ارزی
 2. پرداخت پی پال
 3. مستر کارت
 4. اپلیکیشن فی دانشگاه ها
 5. اپلیکیشن فی
 6. پرداخت هزینه اپلیکیشن فی
 7. پرداخت هزینه چاپ مقاله
 8. پیمنت 24

نحوه پیشرفت کلمات پس از اعمال پکیج لینک سازی انبوه ایرانی 200 عددی

 1. کلمه «پرداخت ارزی»
  رتبه قبل از لینک‌سازی: 9
  رتبه پس از لینک‌سازی: 3
  نمودار تغییر رتبه:

  پرداخت ارزیبرای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید

 2. کلمه «پرداخت پی پال»
  رتبه قبل از لینک‌سازی: 16
  رتبه پس از لینک‌سازی: 8
  نمودار تغییر رتبه:
  پرداخت پی پالبرای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 3. کلمه «مستر کارت»
  رتبه قبل از لینک‌سازی: 31
  رتبه پس از لینک‌سازی: 11
  نمودار تغییر رتبه:
  مستر کارتبرای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 4. کلمه «اپلیکیشن فی دانشگاه ها»
  رتبه قبل از لینک‌سازی: 21
  رتبه پس از لینک‌سازی: 8
  نمودار تغییر رتبه:
  اپلیکیشن فی دانشگاه هابرای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 5. کلمه «اپلیکیشن فی»
  رتبه قبل از لینک‌سازی: 19
  رتبه پس از لینک‌سازی: 8
  نمودار تغییر رتبه:
  اپلیکیشن فیبرای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 6. کلمه «پرداخت هزینه اپلیکیشن فی»
  رتبه قبل از لینک‌سازی: 15
  رتبه پس از لینک‌سازی: 6
  نمودار تغییر رتبه:
  پرداخت هزینه اپلیکیشن فیبرای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 7. کلمه «پرداخت هزینه چاپ مقاله»
  رتبه قبل از لینک‌سازی: 22
  رتبه پس از لینک‌سازی: 11
  نمودار تغییر رتبه:
  پرداخت هزینه چاپ مقالهبرای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 8. کلمه «پیمنت 24»
  رتبه قبل از لینک‌سازی: 3
  رتبه پس از لینک‌سازی: 2
  نمودار تغییر رتبه:
  پیمنت 24برای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید