تولید محتوا

پکیج تولید محتوا برنزی(ایجاد 5 محتوا)** تولید 5 محتوا در ماه
** طول هر محتوا بین 2000 تا 2500 کلمه
** بین 2 تا 4 تصویر شخصی سازی شده در هر محتوا
** امکان افزایش طول محتوا در هنگام سفارش وجود دارد
آنالیز و تعیین کلمات کلیدی
تولید محتوا بر اساس بهترین کلمات کلیدی
شخصی سازی تصاویر
رعایت اصول نگارشی
بازخوانی و ویرایش مقاله
سئو محتوا[رعایت اصول ۲۰۱۹]
این پکیج مناسب تمامی کسب و کار ها می باشد.

پکیج تولید محتوا نقره ای(ایجاد 10 محتوا)** تولید 10 محتوا در ماه
** طول هر محتوا بین 2500 تا 3000 کلمه
** بین 2 تا 4 تصویر شخصی سازی شده در هر محتوا
** امکان افزایش طول محتوا در هنگام سفارش وجود دارد
آنالیز و تعیین کلمات کلیدی
تولید محتوا بر اساس بهترین کلمات کلیدی
شخصی سازی تصاویر
رعایت اصول نگارشی
بازخوانی و ویرایش مقاله
سئو محتوا[رعایت اصول ۲۰۱۹]
این پکیج مناسب تمامی کسب و کار ها می باشد.

پکیج تولید محتوا طلایی(ایجاد 15 محتوا)** تولید 15 محتوا در ماه
** طول هر محتوا بین 2500 تا 3000 کلمه
** بین 2 تا 4 تصویر شخصی سازی شده در هر محتوا
** امکان افزایش طول محتوا در هنگام سفارش وجود دارد
آنالیز و تعیین کلمات کلیدی
تولید محتوا بر اساس بهترین کلمات کلیدی
شخصی سازی تصاویر
رعایت اصول نگارشی
بازخوانی و ویرایش مقاله
سئو محتوا[رعایت اصول ۲۰۱۹]
این پکیج مناسب تمامی کسب و کار ها می باشد.