پکیج لینک سازی لایه‌ای برنزی
2,500,000تومان
لینک‌سازی در سه لایه
بک‌لینک‌های دائمی در هر سه لایه
۱۰۰% ایمن در برابر گوگل پنالتی
ضمانت افزایش PA تمامی Web 2.0 ها
9 محتوای اختصاصی و یونیک (لایه‌اول)
محتوای اسپین‌شده و یونیک (لایه‌دوم)
محتوای اسپین‌شده و یونیک (لایه‌سوم)
200 بک‌لینک خارجی روی سایت اصلی
3 عدد web 2.0 ایرانی در لایه اول
3 عدد web 2.0 خارجی در لایه اول
2000 بک‌لینک در لایه دوم
10,000 بک‌لینک در لایه سوم
گزارش روزانه رتبه کلمات‌کلیدی
توجه شود که گزارش لینک‌سازی لایه‌های دوم و سوم در این پکیج‌ها برای مشتری ارسال نمی‌گردد. به‌کمک ابزارهای آنالیز بک‌لینک و MOZ PA بک‌لینک‌های لایه اول می‌توانید متوجه لینک‌سازی لایه‌های دوم و سوم شوید.
مدت زمان تحویل و تاثیر این پکیج حداکثر 3 ماه می‌باشد.
پکیج لینک سازی لایه‌ای طلایی
6,500,000تومان
لینک‌سازی در سه لایه
بک‌لینک‌های دائمی در هر سه لایه
۱۰۰% ایمن در برابر گوگل پنالتی
ضمانت افزایش PA تمامی Web 2.0 ها
27 محتوای اختصاصی و یونیک (لایه‌اول)
محتوای اسپین‌شده و یونیک (لایه‌دوم)
محتوای اسپین‌شده و یونیک (لایه‌سوم)
400 بک‌لینک خارجی روی سایت اصلی
6 عدد web 2.0 ایرانی در لایه اول
15 عدد web 2.0 خارجی در لایه اول
4000 بک‌لینک در لایه دوم
50,000 بک‌لینک در لایه سوم
گزارش روزانه رتبه کلمات‌کلیدی
توجه شود که گزارش لینک‌سازی لایه‌های دوم و سوم در این پکیج‌ها برای مشتری ارسال نمی‌گردد. به‌کمک ابزارهای آنالیز بک‌لینک و MOZ PA بک‌لینک‌های لایه اول می‌توانید متوجه لینک‌سازی لایه‌های دوم و سوم شوید.
مدت زمان تحویل و تاثیر این پکیج حداکثر 3 ماه می‌باشد.
پکیج لینک سازی لایه‌ای نقره‌ای
4,700,000تومان
لینک‌سازی در سه لایه
بک‌لینک‌های دائمی در هر سه لایه
۱۰۰% ایمن در برابر گوگل پنالتی
ضمانت افزایش PA تمامی Web 2.0 ها
18 محتوای اختصاصی و یونیک (لایه‌اول)
محتوای اسپین‌شده و یونیک (لایه‌دوم)
محتوای اسپین‌شده و یونیک (لایه‌سوم)
300 بک‌لینک خارجی روی سایت اصلی
6 عدد web 2.0 ایرانی در لایه اول
6 عدد web 2.0 خارجی در لایه اول
3000 بک‌لینک در لایه دوم
20,000 بک‌لینک در لایه سوم
گزارش روزانه رتبه کلمات‌کلیدی
توجه شود که گزارش لینک‌سازی لایه‌های دوم و سوم در این پکیج‌ها برای مشتری ارسال نمی‌گردد. به‌کمک ابزارهای آنالیز بک‌لینک و MOZ PA بک‌لینک‌های لایه اول می‌توانید متوجه لینک‌سازی لایه‌های دوم و سوم شوید.
مدت زمان تحویل و تاثیر این پکیج حداکثر 3 ماه می‌باشد.